3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής – παραλαβής προτάσεων είναι η 12 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00

Έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση πληροφοριακού-ενημερωτικού υλικού και Φακέλων Υποψηφιότητας διατίθενται και στα γραφεία μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (.pdf)

3η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περίληψη (.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι) Παράρτημα Ι: Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες δράσεις (.pdf)

II) Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Αίτησης Ενίσχυσης & Φακέλων Υποψηφιότητας

III-IV) Παραρτήματα  ΙΙΙ & ΙV: Κριτήρια Επιλεξιμότητας, Επιλογής και Δικαιολογητικά (.pdf)

V) Παράρτημα V: Τιμές Μονάδος Κατασκευαστικών Εργασιών (.pdf)

VI) Παράρτημα VI: Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο Άξονα 4 του ΠΑΑ (LEADER) (.zip)

VII) Παράρτημα VII: Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Βόρειας Πελοποννήσου (.zip)

 

Κατεβάστε όλα τα αρχεία της Πρόσκλησης σε μορφή .zip (11,74ΜΒ) εδώ