Είστε εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)”

  του  ΠΑΑ 2014-2020

για Έργα δημόσιου χαρακτήρα

πρέπει να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και κατόπιν στην ΟΤΔ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης που έχουν υπογράψει με την ΟΤΔ.

Για την ορθή συμπλήρωση του αιτήματος, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά και να στείλουν στην ΟΤΔ

το αίτημα και τον Πίνακα Προβλεπομένων Εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανά περίπτωση.

 

Οδηγίες αναλυτικά υπάρχουν εδώ

 

για όποια κατηγορία δεν απαιτείται η ανάρτηση κάποιου σχετικού, να ανέβει λευκή σελίδα με ένδειξη δεν απαιτείται, ή το αρχείο αυτό

στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕ για τις πληρωμές και τα σχετικά αρχεία των δημοσίων έργων.

 

Για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα

 

Πρέπει να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και κατόπιν στην ΟΤΔ ο φυσικός φάκελος, σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης που έχουν υπογράψει με την ΟΤΔ.

Οδηγίες αναλυτικά υπάρχουν εδώ

Στο παράρτημα της εγκυκλίου που αφορά τα ιδιωτικά έργα στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Για πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την ΟΤΔ στο τηλ 2796022051, ή στο email:  info@anvope.gr

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.