Είστε εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)”

  του  ΠΑΑ 2014-2020

Αύρωση και απόριψη απο την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ οριστικοποιημένου αιτήματος πληρωμής μετράει στα συνολικά αιτήματα που δικαιούται να κάνει ο επενδυτής.

Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή στη διαδικασία σύνταξης και διαμόρφωσης των αιτημάτων των δικαιούχων.

 

 

για Έργα δημόσιου χαρακτήρα

 

πρέπει να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και κατόπιν στην ΟΤΔ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης που έχουν υπογράψει με την ΟΤΔ.

Για την ορθή συμπλήρωση του αιτήματος οι δικαιούχοι πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα στελέχη της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

πριν υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά,

για να συμπληρωθεί σωστά η αίτηση και όλα τα απραίτητα πεδία στο ΟΠΣΑΑ,

και μετά να την οριστικοποιήσουν και να στείλουν στην ΟΤΔ το αίτημα

τον Πίνακα Προβλεπομένων Εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανά περίπτωση απο την σχετκή εγκύκλιο πληρωμών του μέτρου 19.2 του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Οδηγίες για το αίτημα πληρωμής δικαιούχων για Δημόσια Εργα εδώ

 

 

 

για όποια κατηγορία δεν απαιτείται η ανάρτηση κάποιου σχετικού, να ανέβει λευκή σελίδα με ένδειξη δεν απαιτείται, ή το αρχείο αυτό

στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει η νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕ για τις πληρωμές και τα σχετικά αρχεία των δημοσίων έργων.

 

Για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα

 

Πρέπει να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και κατόπιν στην ΟΤΔ ο φυσικός φάκελος, σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης που έχουν υπογράψει με την ΟΤΔ.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα στελέχη της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

πριν την οριστικοποιήση του ηλεκτρονικού αιτήματος στο ΠΣΚΕ

για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να δωθούν οδηγίες που χρειάζονται

ώστε να μην υπάρχουν καθυστέρησεις και αστοχίες στα αιτήματα,

αφού κάθε ακύρωση αιτήματος μετράει στα συνολικά αιτήματα που έχει δυνατότητα να κάνει ο δικαιούχος.

Οδηγίες αναλυτικά υπάρχουν εδώ  [νέος οδηγός 31/12/2021], 

Στο παράρτημα της εγκυκλίου που αφορά τα ιδιωτικά έργα στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της τροποποιήσης των εγκεγκριμένων έργων σας

και για όποια άλλη απορία

παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την ΟΤΔ στο τηλ 2796022051, ή στο email:  info@anvope.gr

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.