Είστε εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

οι δικαιούχοι του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)”

  του  ΠΑΑ 2014-2020

για Έργα δημόσιου χαρακτήρα

πρέπει να υποβάλουν αίτημα πληρωμής ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και κατόπιν στην ΟΤΔ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης που έχουν υπογράψει με την ΟΤΔ.

Για την όρθη συμπλήρωση του αιτήματος, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλκετρονικά και να στείλουν στην ΟΤΔ

το αίτημα και τον Πίνακα Προβλεπομένων Εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και τα δικαιολγητικά που προβλέπονται ανα περίπτωση.

 

Για πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την ΟΤΔ στο τηλ 2796022051, ή στο email:  info@anvope.gr

 

Οδηγίες αναλυτικά υπάρχουν εδώ

 

για οποιά κατηγορία δεν απαιτείται η ανάρτηση κάποιου σχετικού, να ανέβει λευκή σελίδα με ενδείξη δεν απαιτείται, ή το αρχείο αυτό

στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕ για τις πληρωμές και τα σχετικά αρχεία.

 

 

 

 

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.