Είστε εδώ

 

 

Δημοσιοποιήση απόφασης ένταξης δικαιούχων των επενδυτικών σχεδίων

στο Υπομέτρο 19.2 «Υλοποίηση δράσεων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΑΑ 2014-2020»,

στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα της ΟΤΔ «ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.»

 

Με εκτίμηση

 

Για την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

Αποστολόπουλος Απόστολος

27960-22051

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.