Είστε εδώ

   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020   25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2020-31/12/2020)   ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 29118714000

 

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.