Είστε εδώ

Τοπικό Πρόγραμμα

Το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER  της Αναπτυξιακής Εταιρίας Βορείου Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,

έτσι όπως έχει υποβληθεί και εγκριθεί απο την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος,

αποτελείται από τον φάκελο Α (Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης) και τον Φάκελο Β (Tοπική στρατηγική-Δράσεις τοπικού προγράμματος).

 

Η περιοχή Παρέμβασης φαίνεται στον χάρτη της περιοχής,   και αναλυτικά  φαίνεται και στην  σελίδα με τους χαρτες  της Περιοχής Παρέμβασης.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.