Είστε εδώ

Ανακοινώνεται ότι η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ, ως Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου (Μέτρο 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020),

έχοντας υπ’ όψη:

1) Το αριθμ. 3868/28-5-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) του Προγράμματος, που συντάχθηκε κατόπιν σχετικής παρατήρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), με θέμα "Τροποποιήσεις που αφορούν στην υποδράση 19.2.2.6")

2) Το αριθμ. 38084/ΕΥΚΕ 669/3-4-2019 ΜΕ ΘΕΜΑ "Τροποποίηση εγκεκριμένων από ΕΥΚΕ προσκλήσεων Ιδιωτικών Έργων LEADER/ CLLD "

προβαίνει, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2019 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ),

στην Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος για Ιδιωτικά Έργα, ως εξής:

Α. Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης για Ιδιωτικά Έργα

μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 15.00

Β. Στα αρχεία της τροποποιημένης 1ης Πρόσκλησης γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:  ( Όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις σημαίνονται με  φόντο κίτρινου χρώματος στα νέα αρχεία που περιλαμβάνονται στο Φάκελο «Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης για Ιδιωτικά Έργα», ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες  www.anvope.gr , www.agrotikianaptyxi.gr και www.espa.gr )

Πρόσκληση

σελ. 1: Στον τίτλο 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προστίθεται σε παρένθεση η λέξη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

σελ. 21: Άρθρο 1.3.1. Στο τέλος προστίθεται εντός παρενθέσεως η φράση: όταν χρησιμοποιείται ο Κανονισμός αυτός

σελ. 27: περίπτωση Ι.Α.1 (μη εφαρμογή Καν. 1407/2013), προστίθενται τα εδάφια ε: «Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος Κανονισμού» και στ. : «Επίσης ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα»

σελ. 28: σημείο Β.3, προστίθεται το εδάφιο: «Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000,00 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000,00 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ και να μην χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 Στο άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στην παράγραφο Ι που αφορά στον κανονισμό 1407/2013, στους γενικούς όρους προστέθηκε το εξής: «στ) Επίσης ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα».

σελ. 32: Στο σημείο Δ.i.1 (1. Επιλέξιμες επιχειρήσεις) προστίθεται κατηγορία στ.: δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

σελ. 40: Διόρθωση: "Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 15.00"

σελ. 63: Παράρτημα IV_1, στο πεδίο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της υποδράσης 19.2.2.6 διαγράφεται η επίκληση των Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/34450/24.3.2017

σελ. 65: Παράρτημα ΙV _2 , στο πεδίο ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της  υποδράσης 19.2.2.6, διαγράφεται η φράση: (περιορισμοί μεγέθους δραστηριοτήτων βάσει της ΥΑ 912/120862/05.11.2015 (ΦΕΚ 2468/Β)

Περίληψη Πρόσκλησης

σελ. 1: Στον τίτλο ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προστίθεται σε παρένθεση η λέξη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

σελ. 7: Διορθώνεται η Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης σε: Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15.00

II_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής

Στο εξώφυλλο του Οδηγού προστίθεται η ένδειξη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

σελ. 69: Τεχνικό Δελτίο υποδράσης 19.2.2.6. Στο Πεδίο "Αναλυτική Περιγραφή Υπο-δράσης" και συγκεκριμένα στην παράγραφο Οικοτεχνία διαγράφονται η αναφορά στο εθνικό νομικό πλαίσιο (Άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014) και προβλέψεις της Απόφασης ΥΠΑΑΤ αριθμ. 4912/120862/2015 (ΦΕΚ 2468 Β΄/17-11-2015), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 345/23924/2-3-2017 (ΦΕΚ 866/Β/2017) καθώς και η φράση "αποκλειστικά ιδίας παραγωγής"

σελ. 71: Το Πεδίο Δικαιούχοι διαμορφώνεται ως εξής: "Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών (ΚΗΜΟ). Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης.

Παράρτημα ΙΙΙ_3 (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Αποσύρονται τα αρχεία: "ΥΑ 345-23924-2017 (ΦΕΚ 866Β) Οικοτεχνία" και "ΥΑ 4912-120862 5-11-2015 ΦΕΚ 4268Β 2015 (ΚΗΜΟ) ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ"

Ενσωματώνεται η 1η τροποποίηση της ΚΥΑ 2986/25.11.2016 (Β’3885) περί προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων (αρ. πρωτ 1886 /4-6-2019/ ΦΕΚ 2157/B/2019)

Παράρτημα ΙV _2 (ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ)

 στο πεδίο ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της  υποδράσης 19.2.2.6, γίνεται η διόρθωση: "Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις"

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.