ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

 

  Ανακοινώνεται πως εκδόθηκε η  2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

 Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των νέων προτάσεων μετά την παράταση είναι

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  14/04/2021 - ώρα  13:00.

Νέα ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  06/07/2021 - ώρα 15:00.

 

Για να συνεχίσετε πατήστε εδώ

 

 

 


 Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Ενδικοφανών Προσφυγών,

 

ανακοινώνει τον  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 44/08.03.2019 1ης Πρόσκλησης  Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

με καταληκτική ημερομηνία την  7η Οκτωβρίου 2019.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.