Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, με αριθμο Γ.Ε.Μ.Η 29118714000,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της

αρ. 73/12.04.2018 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων (Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ : Μ2794028)

με καταληκτική ημερομηνία στις 22 Οκτωβρίου 2018.

 

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 73/12.04.2018 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων (Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ : Μ2794028) με καταληκτική ημερομηνία στις 22 Οκτωβρίου 2018.Δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι ,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του Προσωρινού Πίνακα.

 

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.Βόρεια Πελοπόννησος:

Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία,

με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική,

αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

 

ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Λήξη υποβολής προτάσεων.

Έληξε στις 7-10-2019 η προθεσμία της υποβολής προτάσεων στο μέτρο 19.2 του ΠΑΑ

Υποβλήθηκαν 83 προτάσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 11.947.475,08 € 

.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.