Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

έπειτα από την ολοκλήρωση του Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας Πελοποννήσου,

ανακοινώνει τον   

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 44/08.03.2019

1ης Πρόσκλησης  Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα με καταληκτική ημερομηνία την  7η Οκτωβρίου 2019.

 

 Βόρεια Πελοπόννησος:

Μια σύγχρονη, συνεκτική, βιώσιμη, πολύ-λειτουργική περιοχή, ανοικτή στη γνώση και την καινοτομία,

με ισχυρή τοπική ταυτότητα, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και υποδειγματική,

αειφορική, πολυμορφική τουριστική αξιοποίηση του ενδογενούς φυσικού, πολιτιστικού και ανθρώπινου δυναμικού της.

 

ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ

Έληξε στις 7-10-2019 η προθεσμία της υποβολής προτάσεων στο μέτρο 19.2 του ΠΑΑ

(παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα )

Υποβλήθηκαν 83 προτάσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 11.947.475,08 € 

.

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.