Είστε εδώ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 εξέδωσε τον Οδηγό Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 

Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.

 

Τα  υποδείγματα της πινακίδας που αφορούν το Leader είναι στη σελίδα 30 του Οδηγού:

- το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.2.δ Αφίσα/Πινακίδα έργων Leader Δημόσιου Χαρακτήρα», για Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα

- το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.2.γ Αφίσα/Πινακίδα έργων Leader - Ιδιωτικές Επενδύσεις», για Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

 

Το σύνολο των απαιτούμενων λογοτύπων μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ (μορφή .zip)

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.