Είστε εδώ

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.)

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου,

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α & Β΄ βαθμού και φορείς τους
  • Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των  Δράσεων 19.2.4  και 19.2.5 του Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, 

 

Η πρόσκληση αφορά της παρακάτω Υποδράσεις :

19.2.4.2  Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.)

19.2.5.1  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 

Οι ανωτέρω Υποδράσεις έχουν εφαρμογή σε όλη ην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό συνημμένο της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 29-09-2023

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:   30-11-2023

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι  είναι ο Καρλής Κωνσταντίνος και η Λιάκου Ευανθία. (τηλέφωνα 27960-22051 και 52, e-mail: info@anvope.gr).

 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anvope.gr/

 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ -LEADER/CLLD Βόρειας Πελοποννήσου

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.