Είστε εδώ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

της

 2ης Προκύρηξης Έργων Δημοσίου Ενδιαφέροντος  

του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

 Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020,

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

 

 

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

 

ανακοινώνει τον

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόκύρηξης Έργων Δημοσίου Ενδιαφέροντος.

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.