Είστε εδώΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                                                                                                                                                                 ΦΑΚΕΛΟΥ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΒΟΠΕ για ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
α/α Περιγραφή
1 Περιληπτική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
2 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
3 Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης + Παράρτημα (προς συμπλήρωση)
4 Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου αιτήσεων στήριξης (Περιέχει μεταξύ άλλων Κριτήρια Επιλεξιμότητας, Κριτήρια Επιλογής, Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων, Επιλεξιμότητες, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κτλ) 
4.B1 Οδηγός Διοικητ. Ελέγχου 19.2.4.1
4.B2 Οδηγός Διοικητ. Ελέγχου 19.2.4.2
4.B3 Οδηγός Διοικητ. Ελέγχου 19.2.4.3
4.B4 Οδηγός Διοικητ. Ελέγχου 19.2.4.4
4.B5 Οδηγός Διοικητ. Ελέγχου 19.2.4.5
4.B6 Οδηγός Διοικητ. Ελέγχου 19.2.4.6
4.B7 Οδηγός Διοικητ. Ελέγχου 19.2.5.1
5 ΥΔ (17 σημείων) (Υπόδειγμα 1)
6 ΥΔ (ίδιοι πόροι για ΑμΕΑ) (Υπόδειγμα 2) (εφόσον απαιτείται)
7 ΥΔ (θεώρηση βιβλίων Σωματείων) (Υπόδειγμα 3) (για Σωματεία)
8  ΥΔ για ΜΠΕ (Υπόδειγμα 4)
9 Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού ΕΣΠΑ για τις Κρατικές Ενισχύσεις την αρχική αξιολόγηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη
10 Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού  (προς συμπλήρωση για Πράξεις πολιτισμού)
11 Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Σύγχρονου Πολιτισμού προς συμπλήρωση για Πράξεις σύγχρονου πολιτισμού)
12 Πίνακας Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020
13 Υπόδειγμα επιστολής ΑΝΒΟΠΕ για την υποβολή συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων
14 Υπόδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα (εφόσον απαιτείται)
15 Οδηγίες για τον υπολογισμό  καθαρών εσόδων πράξεων (εφ΄όσον υπάρχουν)
16 Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών
17 Παράρτημα ΙΙ Οδηγού ΕΣΠΑ για προσβασιμότητα ΑμΕΑ
18 Πίνακας Δ1: Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων τεχνικών, υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης πράξεων που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις
19 Πίνακας Δ2: Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων και του βαθμού προόδου πράξεων που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις
20 Ενημερωτικό σημείωμα για την (νόμιμη) λειτουργία αθλητικών-πολιτιστικών κλπ σωματείων
21 Απόφαση ένταξης (σχέδιο)
22 Απόφαση απόρριψης (σχέδιο)
23 Υπόδειγμα Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (αφορά μόνο έργα ΟΤΑ)
24 Πίνακας περιεχομένων και ελαχίστων περιεχομένων Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (αφορά μόνο έργα ΟΤΑ) 
25 Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων και συμβάσεων διαδημοτικής / διαβαθμιδικής συνεργασίας ( (εφόσον απαιτούνται) (αφορά μόνο έργα ΟΤΑ) 
26   Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα (εφόσον απαι-τείται)
27 ΚΥΑ 2635 (Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου

2014- 2020» (ΦΕΚ ΦΕΚ 3313/Β΄/20-9-2017)
28 ΥΑ 13215/ 30-11-17 (Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017
29 Πίνακας Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων Περιοχής παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου
30 Χάρτης περιοχής παρέμβασης Tοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου
31 Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Βόρειας Πελοποννήσου
32

Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης με επεξηγήσεις 

 

33 33 Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων στο ΟΠΣΑΑ

 Δείτε τα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.