Είστε εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της υπ. αρ. πρωτ. 44/08.03.2019

 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

 Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020,

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

 

 

Η ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

έπειτα από την ολοκλήρωση του Δειγματοληπτικού Διοικητικού Ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Περιφέρειας Πελοποννήσου,

 

ανακοινώνει τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 44/08.03.2019 1ης Πρόσκλησης  Παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

με καταληκτική ημερομηνία την  7η Οκτωβρίου 2019.

 

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών,

λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υπο-δράση.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην υπ. αρ. πρωτ. 44/08.03.2019 1η πρόσκληση της ΟΤΔ θα ενημερωθούν ατομικά για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης

εγγράφως με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής,

η οποία θα συνοδεύεται  με τα αναλυτικά στοιχεία της αξιολόγησής τους και τον οδηγό υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής

αναφέροντας το δικαίωμα τους για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής.

 

Ο δικαιούχος κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) υποβάλει την προσφυγή του /της 

επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την ανάλογη τεκμηρίωση, απο τις 20/8/2020 και

εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης τους.

 

Για την ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER/CLLD

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

Ακολουθούν οι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ανά υποδράση καθώς και οι Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφάνους Προσφυγής:

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.