Είστε εδώ

Ανακοινώνεται ότι η ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ, ως Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου  (Μέτρο 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,

έχοντας υπ’ όψη:

1) Το αριθμ. 3868/28-5-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) του Προγράμματος, που συντάχθηκε κατόπιν σχετικής παρατήρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), με θέμα «Τροποποιήσεις που αφορούν στην υποδράση 19.2.2.2.6)

2) Το αριθμ. 38084/ΕΥΚΕ 669/3-4-2019 ΜΕ ΘΈΜΑ «Τροποποίηση εγκεκριμένων από ΕΥΚΕ προσκλήσεων Ιδιωτικών Έργων LEADER/ CLLD

προβαίνει,  σύμφωνα με την αριθμ. 03/2019 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), στην Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος για Ιδιωτικά Έργα, ως εξής:

Α. Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ενίσχυσης για Ιδιωτικά Έργα μέχρι την  Δευτέρα 7 Οκτωβρίου  2019, και ώρα 15.00

Β. Στα αρχεία της 1ης Τροποποιημένης Πρόσκλησης γίνονται  οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Πρόσκληση

σελ. 1: Στον τίτλο 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ( ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)  γίνεται αλλαγή σε  1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

σελ. 40: Διόρθωση: "Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 15.00"

Περίληψη Πρόσκλησης

σελ. 1: Στον τίτλο 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ( ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)  γίνεται αλλαγή σε  1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

ΣΕΛ. 7: Διορθώνεται η Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης σε:Δευτέρα 7 Οκτωβρίου  2019, και ώρα 15.00

 

Για την υποβολή των προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης ισχύουν τα υπάρχοντα αρχεία που περιλαμβάνονται στο Φάκελο «Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης για Ιδιωτικά Έργα», ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδα www.anvope.gr , www.agrotikianaptyxi.gr και www.espa.gr

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.