Είστε εδώ

Ενημερωτική εκδήλωση της ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ για την 1η Προκήρυξη για Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος

Στην σελίδα αυτή προστίθενται οδηγίες, διευκρινίσεις, και απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλονται στην ΟΤΔ.

τελευταία ενημέρωση 8/10/2019

τέλος ηλεκτρονικών υποβολών, παραλαβή φυσικών φακέλων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/10/2019 και ώρα 15:00

 

1)  Διευκρινίσεις από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020   Περί ύπαρξης βαρών σε ιδιωτικά έργα CLLD/LEADER 

2)  Σχετικά με το αρχείο   "ΙΙ_9 Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ"

3)  Απαντήσεις σε ΟΤΔ (ερωτήματα) 3710 / 21-5-2019 από ΕΥΕ ΠΑΑ

4)  Διευκρινίσεις περί της τήρησης του όρου "Χαρακτήρας Κινήτρου" σε επενδύσεις ενίσχυσης ΜΜΕ υπό τον Κανονισμό 651/2014, άρθρο 14 (ιδιωτικά έργα του προγράμματος CLLD/LEADER στις υπο-δράσεις: 19.2.3.3, 19.2.3.4 και 19.2.3.5)

Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 39045/548/5-4-2018   ,   έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 45329/826/23-04-2019  ,  έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 53799/889/21-5-2019  και    έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 54544/914/22-5-2019

5) Γενικές διευκρινήσεις από ΕΥΚΕ για άρθρο 14 και άρθρο 22 (έγγραφο με 10 συνημμένα)

6) Έγγραφο της ΟΤΔ για ερωτήματα- απαντήσεις επενδυτών (17-7-2019)

7) Έγγραφο της ΟΤΔ για κλείσιμο χρήσης του φορολογικού έτους 2018  (30-7-2019)

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.