Είστε εδώ

Στην σελίδα αυτή προστίθονται οδηγίες, διευκρινήσεις, και απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλονται στην ΟΤΔ.

 

Διευκρινήσεις από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 Πέρι ύπαρξης βαρών σε ιδιωτικά έργα CLLD/LEADER 

 

Σχετικά με το αρχείο "ΙΙ_9 Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ"