Είστε εδώ

 

Κατά του ανωτέρω Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων , οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικά  ενδικοφανούς προσφυγής με την ανάλογη τεκμηρίωση στο ΟΠΣΑΑ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ατομικής επιστολής γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του Προσωρινού Πίνακα.

Αφού ο δικαιούχος οριστικοποιήσει την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ, το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) στην ΟΤΔ.

Οδηγίες για την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής θα βρείτε στο ΟΠΣΑΑ, και στις σελίδες 4 έως 8 στο παρακάτω  αρχείο που υπάρχει ο σχετικός οδηγός «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».

Σας επισημαίνουμε ότι ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα γίνει ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισομένων προσφυγών και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων, σύμφωνα και με την διαθεσιμότητα των διατιθέμενων οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο της ΟΤΔ  27960-22051 και στο email  info@anvope.gr

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.