Είστε εδώ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,

ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν

στο πλαίσιο της αρ. 73/12.04.2018 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων (Κωδικός Πρόκλησης στο ΟΠΣΑΑ : Μ2794028)

με καταληκτική ημερομηνία στις 22 Οκτωβρίου 2018.

Δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών

από την ημερομηνία παραλαβής της  επιστολής γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων του Προσωρινού Πίνακα.

 

 

Σας επισημαίνουμε ότι ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και η οριστικοποίησή του

θα γίνει ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισομένων προσφυγών και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων,

σύμφωνα και με την διαθεσιμότητα των διατιθέμενων οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

 

 

Ακολουθούν οι  προσωρινοί ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ανά υποδράση:

 

 

 

 

 

 

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.