Είστε εδώ

Ισολογισμός 2018

<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ΦΑΚΕΛΟΥ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΒΟΠΕ για ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ</p>

<p>α/α περιγραφή</p>

<p>1 Περιληπτική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων&nbsp;</p>

<p>2 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων&nbsp;</p>

<p>3 Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης + Παράρτημα (προς συμπλήρωση)</p>

<p>4 Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου αιτήσεων στήριξης (Περιέχει μεταξύ άλλων Κριτήρια Επιλεξιμότητας, Κριτήρια Επιλογής, Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων, Επιλεξιμότητες, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κτλ)&nbsp;</p>

<p>5 ΥΔ (17 σημείων) (Υπόδειγμα 1)</p>

<p>6 ΥΔ (ίδιοι πόροι για ΑμΕΑ) (Υπόδειγμα 2) (εφόσον απαιτείται)</p>

<p>7 ΥΔ (θεώρηση βιβλίων Σωματείων) (Υπόδειγμα 3) (για Σωματεία)</p>

<p>8 ΥΔ για ΜΠΕ (Υπόδειγμα 4)</p>

<p>9 Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού ΕΣΠΑ για τις Κρατικές Ενισχύσεις την αρχική αξιολόγηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη</p>

<p>10 Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού&nbsp; (προς συμπλήρωση για Πράξεις πολιτισμού)</p>

<p>11 Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Σύγχρονου Πολιτισμού προς συμπλήρωση για Πράξεις σύγχρονου πολιτισμού)</p>

<p>12 Πίνακας Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020</p>

<p>13 Υπόδειγμα επιστολής ΑΝΒΟΠΕ για την υποβολή συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων</p>

<p>14 Υπόδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα (εφόσον απαιτείται)</p>

<p>15 Οδηγίες για τον υπολογισμό&nbsp; καθαρών εσόδων πράξεων (εφ΄όσον υπάρχουν)</p>

<p>16 Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών</p>

<p>17 Παράρτημα ΙΙ Οδηγού ΕΣΠΑ για προσβασιμότητα ΑμΕΑ</p>

<p>18 Πίνακας Δ1: Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων τεχνικών, υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης πράξεων που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις</p>

<p>19 Πίνακας Δ2: Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων και του βαθμού προόδου πράξεων που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις</p>

<p>20 Ενημερωτικό σημείωμα για την (νόμιμη) λειτουργία αθλητικών-πολιτιστικών κλπ σωματείων</p>

<p>21 Απόφαση ένταξης (σχέδιο)</p>

<p>22 Απόφαση απόρριψης (σχέδιο)</p>

<p>23 Υπόδειγμα Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (αφορά μόνο έργα ΟΤΑ)</p>

<p>24 Πίνακας περιεχομένων και ελαχίστων περιεχομένων Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (αφορά μόνο έργα ΟΤΑ)&nbsp;</p>

<p>25 Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων και συμβάσεων διαδημοτικής / διαβαθμιδικής συνεργασίας ( (εφόσον απαιτούνται) (αφορά μόνο έργα ΟΤΑ)&nbsp;</p>

<p>26 &nbsp; Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα (εφόσον απαι-τείται)</p>

<p>27 "ΚΥΑ 2635 (Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου</p>

<p>2014- 2020» (ΦΕΚ ΦΕΚ 3313/Β΄/20-9-2017)"</p>

<p>28 ΥΑ 13215/ 30-11-17 (Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017</p>

<p>29 Πίνακας Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων Περιοχής παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEEADER Βόρειας Πελοποννήσου</p>

<p>30 Χάρτης περιοχής παρέμβασης Tοπικού Προγράμματος CLLD / LEEADER Βόρειας Πελοποννήσου</p>

<p>31 Αναμορφωμένο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEEADER Βόρειας Πελοποννήσου</p>

<p>32 Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης με επεξηγήσεις&nbsp;</p>

Σχετική ημερομηνία: 
Παρασκευή, Απρίλιος 13, 2018 - 12:45

                             

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

.